Heneiddio'n dda

Woman at gym with TRX bands

Un o'r heriau mwyaf sy'n wynebu GIG Cymru a systemau gofal cymdeithasol yw poblogaeth sy'n heneiddio, gydag unigolion sydd yn aml â chydforbidrwydd lluosog ac anghenion gofal cymhleth.

Mae hyn yn her i'r gwasanaethau iechyd a gofal ond mae cyfleoedd i fynd i'r afael ag arloesi wrth ddarparu gwasanaethau a mabwysiadu technoleg ac ar gyfer busnesau, mentrau cymdeithasol ac ymchwilwyr a all helpu pobl i gadw'n actif ac yn gynhyrchiol gyhyd ag y bo modd.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am ein maes Heneiddio'n Dda a sut i gymryd rhan.

Digidol a Deallusrwydd Artiffisial

Computer coding

Mae ymgyrch Llywodraeth Cymru i ddatblygu iechyd digidol yn gyflym yng Nghymru yn rhan o raglen trawsnewid digidol sy'n cynnwys dull system gyfan o osod safonau a dull gweithredu ar gyfer datblygu gwasanaethau gofal iechyd digidol, ynghyd â buddsoddiad sylweddol mewn prosiectau digidol a newid sylfaenol mewn strwythurau a'r broses o wneud penderfyniadau.

Mae'r rhaglen yn gam sylweddol ymlaen a bydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn alinio ei weithgareddau'n agos i gefnogi'r gwaith o'i gyflawni.

I ddarganfod mwy am ein maes digidol a deallusrwydd artiffisial (AI) cysylltwch â: helo@hwbgbcymru.com

Meddygaeth Fanwl

Woman looking at laptop with medicine

Mae meddygaeth fanwl yn ddull o reoli a gofalu am gleifion sy'n galluogi clinigwyr i ddewis triniaethau sy'n fwyaf tebygol o helpu cleifion unigol, sy'n cyd-fynd yn bennaf ag egwyddorion gofal iechyd darbodus a gofal iechyd sy'n seiliedig ar werth.

Bydd cyfleoedd a gyflwynir gan feddygaeth fanwl yn cefnogi uchelgeisiau strategol Cymru fel y'u hamlinellir yn y Datganiad o Fwriad ar gyfer Meddygaeth Fanwl a Datganiad o Fwriad Cysylltiedig ar gyfer Patholeg, ar gyfer Delweddu yn ogystal ag ar gyfer Therapiwteg Uwch.

I gael gwybod mwy am ein maes meddygaeth fanwl cysylltwch âhelo@hwbgbcymru.com 

Therapiau Datblygiedig

Test tubes

Mae cynhyrchion meddygol therapiwtig uwch fel therapïau celloedd a genynnau, amdrawsnewid llwybrau gofal cyfredol gyda thriniaethau chwyldroadol sy'n atgyweirio, amnewid, adfywio ac ail-beiriannu genynnau, celloedd a meinweoedd i adfer swyddogaeth arferol; o bosibl yn cynnig canlyniadau gwydn a gwellhaol lle mae angen meddygol difrifol heb ei ddiwallu yn bodoli.

Fodd bynnag, nid yw gwasanaethau gofal iechyd wedi'u dylunio eto i dderbyn, mabwysiadu a defnyddio'r therapïau hyn ar sail eang a rheolaidd.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am ein maes therapiau datblygiedig a sut i gymryd rhan.

Gofal Iechyd sy'n Seiliedig ar Werth

Two men in wheelchairs playing tennis on clay court

Mae gofal iechyd sy'n seiliedig ar werth yn gysyniad sy'n ennill mewn poblogrwydd ledled y byd.

Mewn ymateb i gydnabyddiaeth gynyddol mae'n rhaid cymryd camau radical i ailgynllunio gofal o amgylch anghenion cyfnewidiol ein poblogaethau os ydym am wella canlyniadau gyda'r adnoddau gwerthfawr sydd ar gael.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am ein maes Gofal Iechyd sy'n Seiliedig ar Werth a sut i gymryd rhan.