Hidlyddion
Grŵp Dadansoddeg Uwch Cymru
Grŵp Dadansoddeg Uwch Cymru

Bydd y grŵp hwn yn arwain y gwaith o ddatblygu gallu dadansoddeg uwch ar draws iechyd a gofal yng Nghymru. Pwrpas cyffredinol y grŵp hwn yw galluogi, dylunio a darparu rhaglen waith y Grŵp yn y Llif Gwaith Gwella ac Arloesi i gyflawni amcanion y Strategaeth Iechyd a Gofal Digidol, ar gyflymder ac ar raddfa fawr.

doctors looking at camera
DNA Definitive – MedTRiM

Mae MedTRiM (Hyfforddiant Trawma Meddygol a Gwydnwch) yn adnodd rhagweithiol, a ddarperir gan gymheiriaid, ar gyfer cefnogi'r rhai sy'n agored i drawma yn y gweithle. Mae MedTRiM yn mynd i'r afael â dyletswydd gofal cyfreithiol, moesol a moesegol y sefydliad trwy ddarparu cefnogaeth cyn ac ar ôl dod i gysylltiad heb darfu cyn lleied â phosibl.

Connect Health - PhysioNow Pilot
Connect Health - Peilot PhysioNow

Roedd PhysioNow yn un o bum prosiect a chafodd cyllid fel rhan o gronfa Datrysiadau Digidol COVID-19 Llywodraeth Cymru a weinyddir gan EIDC. Offeryn cymorth bot-sgwrsio dan arweiniad clinigol yw PhysioNow, sy'n darparu brysbennu ystwyth ac anghysbell ar gyfer cyflyrau cyhyrysgerbydol.

RFID Tracking
Tracio RFID

Mae EIDC wedi bod yn gweithio gydag Ysbyty Brenhinol Morgannwg i gynnal peilot yn profi tracio RFID. Mae tagiau goddefol wedi cael eu rhoi ar sganwyr bledren, cadeiriau olwyn a gwelyau rhent ledled yr ysbyty, ynghyd â meddalwedd i roi gwybodaeth amser go-iawn i staff ar ble mae offer.