Dr Chris Martin BPharm(Hons) FRPharmS DLitt

Is-gadeirydd, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru
Chris Martin FPharm

Fferyllydd yn ôl ei broffesiwn, enillodd Chris radd anrhydedd mewn Fferylliaeth yng Nghaerdydd cyn mynd ymlaen i fod yn berchen ar ddau fusnes fferylliaeth gymunedol annibynnol llwyddiannus yng Ngorllewin Lloegr ac yn Sir Benfro.

Mae ganddo brofiad helaeth yn y Sector Cyhoeddus ar ôl bod yn Gadeirydd pedwar sefydliad iechyd wahanol yng Ngorllewin Cymru dros yr 20 mlynedd diwethaf a hyd nes iddo ymddeol bu'n Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Cydffederasiwn GIG Cymru a chadeirydd cydlynu holl sefydliadau iechyd Cymru.

Ar hyn o bryd Chris yw Is-Gadeirydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, Cadeirydd a Chyfarwyddwr Anweithredol Pwyllgor Archwilio a Risg ESNR ac mae'n aelod o brif Bwyllgor Archwilio a Risg Llywodraeth Cymru an yn Ddirprwy Gadeirydd Comisiwn Bevan gyda diddordeb mewn Arloesi a Gofal Diwedd Oes.

Mae'n Rheolwr Gyfarwyddwr ei gwmni datblygu eiddo ei hun, mae'n rhedeg portffolio o eiddo buddsoddi, yn Gadeirydd Porthladd Aberdaugleddau ac yn Gynghorydd Anweithredol ar Fwrdd Alliance Healthcare Distribution UK Ltd.

Mae ganddo sawl rôl wirfoddol ac elusennol gan gynnwys Llywodraethwr Coleg Sir Benfro, Cadeirydd Bwrdd Cynghori Cymru Marie Curie ac mae'n gweithredu fel mentor yn wirfoddol.

Dyfarnwyd cymrodoriaeth i Chris gan Gymdeithas Fferyllol Frenhinol Prydain Fawr yn 2006 am gyfraniad eithriadol i arfer fferylliaeth gymunedol a Doethuriaeth Anrhydeddus (DLitt) gan Brifysgol Abertawe yn 2018 i gydnabod ei yrfa a'i gyfraniad nodedig i fywyd cyhoeddus yng Nghymru.