Dr Chris Martin BPharm(Hons) FRPharmS DLitt

Cadeirydd, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru
Dr Chris Martin, Cadeirydd

Chris yw Cadeirydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, mae ganddo brofiad helaeth o gyflawni newid trawsnewidiol ac o gefnogi arloesedd drwy gyfrwng ei rolau fel uwch-arweinydd ar draws y sector preifat, y sector cyhoeddus, y sector elusennol a’r sector gwirfoddol.

 

Fel Fferyllydd cymwysedig, dechreuodd siwrnai Chris gyda gradd anrhydedd mewn Fferylliaeth o Brifysgol Caerdydd. Yna aeth ymlaen i sefydlu dwy fferyllfa gymunedol annibynnol yn ne-orllewin Lloegr a Sir Benfro.

 

Mae ganddo ddealltwriaeth ddofn o ofal iechyd yng Nghymru, ar ôl cadeirio pedwar sefydliad iechyd gwahanol dros ddau ddegawd. Roedd y rhain yn cynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ochr yn ochr â Chydffederasiwn GIG Cymru a bu’n Gadeirydd cydlynu dros yr holl sefydliadau iechyd yng Nghymru.

 

Ar hyn o bryd, mae Chris yn cynghori Alliance Healthcare Distribution UK Ltd, yn gadeirydd ar awdurdod Porthladd Aberdaugleddau, ac yn cyd-gadeirio Comisiwn Bevan. Mae ei ddyhead i wella gwasanaethau ac yn benodol gofal diwedd oes a gofal lliniarol yn disgleirio drwodd yn ei rôl fel Ymddiriedolwr i Marie Curie UK ac fel Cadeirydd ar Fwrdd Cynghori Cymru i Marie Curie Cymru. Mae ei frwdfrydedd dros ei broffesiwn a’i ymchwil wedi ei arwain i fod yn Gadeirydd Fferylliaeth ar: Grŵp Cyflawni Sicrhau Cymru Iachach ac yn aelod o Fwrdd Cynghori Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Mae hefyd yn Gadeirydd ar Fwrdd Ymddiriedolwyr Pwll Nofio Hwlffordd ac yn Is-lywydd ar Gyngor Sant Ioan Dyfed.

 

Mae wedi cael ei gydnabod drwy gael cymrodoriaeth gan Gymdeithas Fferyllol Frenhinol Prydain Fawr a Doethuriaeth Anrhydeddus gan Brifysgol Abertawe am ei gyfraniadau hanfodol i fferylliaeth gymunedol a bywyd cyhoeddus yng Nghymru. Yn ddiweddar, daeth yn Ddirprwy Raglaw Dyfed ac ymunodd â Phanel Dyfarnu Gwobr y Brenin am Fenter (Datblygu Cynaliadwyedd).