Hidlyddion
Cymorth Cydweithio Gorllewin Cymru

Mae Prifysgol Abertawe, Sefydliad Tritech, Llesiant Delta Wellbeing, a Phentre Awel, gyda’i gilydd, yn cynnig cyfle i fusnesau iechyd a gwyddorau bywyd, elusennau, mentrau cymdeithasol ac entrepreneuriaid yn Sir Gâr ddatblygu eu prosesau a’u gwasanaethau cynnyrch drwy amrywiaeth o gymorth wedi’i ariannu.

Dod â fferylliaeth i’r Oes Ddigidol

Mewn tirwedd gofal iechyd sy'n esblygu'n barhaus, mae Fferyllfeydd Cymunedol wedi aros yn eu hunfan am ddau ddegawd. Fodd bynnag, mae’r galw am wasanaethau clinigol ochr yn ochr â’r gwaith traddodiadol o gyflenwi meddyginiaethau yn golygu bod rhaid newid y dull o weithredu.

Ymyrraeth Gynnar Triniaeth Hepatitis C Gyda Grwpiau Cleifion Ymylol

Mae Hepatitis C yn firws heintus sy'n effeithio'n arbennig ar boblogaethau ymylol a bregus fel pobl ddigartref. Efallai ei fod wedi dod yn fwy eang yn ystod COVID-19. Heb ei drin, gall hepatitis C arwain at sirosis, methiant yr afu, a chanser yr afu. Gall profi ac ymyrraeth gynnar ar gyfer y clefyd hwn helpu i leihau'r achosion o fewn y boblogaeth a lleihau trosglwyddiad.

Cydweithio i wella gofal llygaid i gleifion ledled Cymru

Drwy gyfuno gofal iechyd sylfaenol ac eilaidd, a manteisio i’r eithaf ar y defnydd o ddatblygiadau digidol, mae cyfres o gynlluniau diwygio gofal llygaid dan arweiniad Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (BIP Caerdydd a’r Fro) yn helpu i leihau amseroedd aros a gwella canlyniadau i gleifion sydd â chyflyrau llygaid brys.

Gwella canlyniadau i gleifion â Methiant y Galon gyda Ffracsiwn Alldafliad Llai

Gyda phwyslais ar ddull seiliedig ar werth, mae llwybr newydd wedi’i ddatblygu ar gyfer cleifion â methiant y galon ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (ABUHB), sy’n dangos sut y gall nyrsys arbenigol wella llesiant cleifion, gwella canlyniadau a lleihau’r niferoedd sy’n cael eu derbyn i ysbyty gyda methiant y galon, a thrwy hynny arbed bywydau.

GIG
Archwilio dewisiadau amgen i wrthfiotigau yn lle trin UTI a sepsis

Heintiau llwybr wrinol yw un o brif achosion sepsis yn y DU, sydd yn ei dro yn un o brif achosion marwolaeth. Gyda'r cynnydd mewn ymwrthedd gwrthfacterol mae angen dewisiadau amgen i wrthfiotigau cyffredin. Mae tîm o Abertawe wedi archwilio un dewis arall, sef therapi phage, gan ddefnyddio bacterioffagau, firysau sy'n heintio bacteria, i drin heintiau.

Foot and Ankle UK Ltd, Diagnosis Rhyngweithiol

Gwelodd y prosiect Diagnosis Rhyngweithiol Orthopedeg gydweithrediad rhwng ATiC a Foot and Ankle UK Ltd o Gaerdydd, Ysbyty Spire Caerdydd, lle mae Mr Anthony Perera yn Llawfeddyg Traed orthopedig Ymgynghorol a Llawfeddyg Ffêr.

Ail-Ddehongli Eglwys Ysbtyt Glanrhyd

Ysbyty iechyd meddwl yw Ysbyty Glanrhyd ym Mhen-y-fai ger Pen-y-bont ar Ogwr sy’n cael ei reoli gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. Mae’r eglwys mewn lle amlwg ar diroedd yr ysbyty ac yn dal i gael ei defnyddio at ddibenion crefyddol. Rydyn ni’n bwriadu ail-ddehongli’r adeilad fel lle aml ddefnydd ar gyfer y gymuned leol, yn ogystal â staff a chleifion ar y safle.

Gwella Wynebau Metelaidd Gwrth Firws/Gwrth Ficrobaidd Aml-Gyffwrdd

Mae’r angen i ddiheintio wedi bod yn bwysig erioed mewn lleoliadau clinigol ac anghlinigol, er y gallai cydymffurfio â diheintio wynebau fod yn brin. Yn anffodus, mae COVID-19 wedi cynyddu’r angen er mwyn lleihau trosglwyddiad y firws. Dangosodd rhai astudiaethau y gallai'r firws SARS-CoV-2 oroesi ar wynebau dur di-staen am mor hir â 3-7 diwrnod. Ar fannau sy'n cael eu cyffwrdd yn aml, fel drysau, mae yna risg gynyddol o drosglwyddo'r firws.

Gwerthusiad Clinigol o Ddyfais Gwella Briwiau Woundexpress

Mae briwiau ar y goes (briw yn parhau am yn hir o ganlyniad i’r croen yn torri) yn achos sylweddol o farwolaeth gyda llawer o ganlyniadau corfforol, cymdeithasol a seicolegol. Gyda thriniaeth briodol, mae rhai briwiau’n gwella mewn rhai wythnosau, ond mae rhai’n parhau am fisoedd a hyd yn oed blynyddoedd. Mae cyfnod trin mor hir yn golygu yr amcangyfrifir fod costau blynyddol trin briwiau yn y DU yn £5.6 biliwn (Guest et.al. BMJ 2020).

Ysbyty Rhith Cymru

Mae Cyflymu yn helpu sefydlu amgylchedd rhithwir ar-lein amlddisgyblaethol, a thraws-arbenigol, israddedig ac ôl-raddedig (Ysbyty Rhithwir Cymru

Datblygu System Realiti Rhithiol Deallus Ffisiotherapi Trosolwg

Mae Accelerate yn cefnogi cyflwyno'r prosiect hwn trwy arbenigedd academaidd a chlinigol Prifysgol
Caerdydd, ochr yn ochr â darparu rheolaeth prosiect a chefnogaeth ar gyfer cyswllt ymchwil. Mae HexTransforma Healthcare yn cyfrannu eu harbenigedd diwydiannol mewn arloesi gofal iechyd digidol a byddant yn dod â'u profiad wrth ddatblygu atebion sy'n fasnachol hyfyw.

Cynon Valley Organic Adventures

Mae nifer o ddylanwadau’n effeithio ar ein hiechyd. Rydym yn gwybod bod ffactorau cymdeithasol ac economaidd yn cael mwy o ddylanwad ar statws iechyd nag ymyriadau clinigol. Yr ymwybyddiaeth bod cyflyrau iechyd hirdymor yn cael effaith niweidiol ar ymgysylltu cymdeithasol, cyflogaeth ac iechyd meddwl, sy’n arwain y gwaith o archwilio modelau newydd sy’n canolbwyntio ar gymdeithas er mwyn gwella canlyniadau iechyd.

Adnabod Straeniau Ffwngaidd Trwy Ddilyniannu DNA

Mae Bionema yn ddatblygwr technoleg bioblaladdwyr blaenllaw. Maent yn creu datrysiadau rheoli plâu heb gemegau ar gyfer y sectorau garddwriaeth, coedwigaeth, a thyweirch a thirwedd. Mae gan y cwmni dros 30 mlynedd o brofiad mewn ymchwil, datblygu a masnacheiddio bioblaladdwyr.

Datblygu microladdwr electronig ardal eang

Mae Dentron Ltd wedi datblygu dyfais feddygol biocidal patent o'r enw'r BioGun a dangos gallu'r BioGun i ladd ystod eang o ficro-organebau. Gallai'r BioGun ddarparu ateb arall i gyffuriau gwrthfacteriol; mae'n weithdrefn ddiogel anfewnwthiol.

Defnyddio synwyryddion ffisiotherapi o bell i wella canlyniadau cleifion

Mae Denton RPA yn ddarparwr gwasanaeth ffisiotherapi o Gaerdydd sy’n defnyddio datrysiadau technoleg ddigidol i helpu i rymuso cleifion a chlinigwyr i gyflawni canlyniadau gwell. Gan ddefnyddio synwyryddion symudiad 3D re.flex, mae Denton RPA yn darparu profiad adsefydlu o bell unigryw ar gyfer cleifion ataliol, cyn ac ar ôl llawdriniaeth.

Hyfforddiant Digidol ar gyfer Gwrthsefyll Trawma: DNA Definitive yn creu gwaddol i staff gofal iechyd yng Nghymru

Fel un o’r pum cais llwyddiannus ar gyfer y Gronfa Atebion Digidol (DSF), ac er mwyn rhoi cymorth i staff y GIG ledled Cymru, mae DNA Definitive wedi mynd ati’n gyflym i dreialu system ddigidol ar gyfer rheoli ymateb i drawma. Mae hyn wedi dangos sut mae rhaglen sefydledig yn gallu cael ei haddasu’n gyflym ar ffurf system ddigidol, sy’n golygu bod y rhaglen ar gael yn fwy hwylus i’r rheini sydd ei hangen. Gallai’r system gael ei defnyddio yn y tymor hir hefyd fel rhan o opsiwn cyfunol y tu hwnt i COVID-19.

Connect Health yn cyflenwi cymorth ffisiotherapi digidol yn wyneb COVID-19

Rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a gydlynir gan Ecosystem Iechyd Digidol Cymru (EIDC) i gefnogi’r ymateb i COVID-19 yw’r Gronfa Atebion Digidol (DSF). Connect Health oedd y prosiect cyntaf i gael ei redeg. PhysioNow, yw’r offer hunan-asesu a brysbennu cyhyrysgerbydol digidol, a dreialwyd mewn dau Bwrdd Iechyd (Hywel Dda a Cwm Taf Morgannwg) yn ystod hydref 2020.

Geko™

Achosir clefydau thromboembolig gwythiennol (VTE) gan thrombws (clot gwaed) sy'n digwydd mewn gwythïen. Caiff cleifion eu hasesu ar gyfer eu risg VTE pan fyddant yn mynd i’r ysbyty.

Haenau Lladd Firysau Yn Y Frwydr Yn Erbyn COVID-19: Defnyddio Technoleg Gwastraff Bioburo I Wella Diogelwch Offer Diogelwch Personol (PPE)

Defnyddir offer diogelwch personol mewn llawer iawn o fannau i amddiffyn defnyddwyr rhag risgiau i'w hiechyd a’u diogelwch. Mae enghreifftiau o offer diogelwch personol yn cynnwys menig, amddiffynwyr llygaid, cysgodion llygaid, helmedau a masgiau. Mae’r pandemig COVID wedi cynyddu'r gofyn am offer diogelwch personol a dyfeisiadau meddygol, un defnydd.

Sterileiddio a cytotoxicity sgaffaldau celloedd printiedig 3D

Mae Copner Biotech yn ddechrau biotech Cymreig ac mae proses dylunio a gweithgynhyrchu o'r radd flaenaf yn galluogi cynhyrchu sgaffaldau diwylliant celloedd 3D wedi'u seilio ar adeiladau siâp consentrig, megis cylchoedd. Mae hyn yn darparu amrywioldeb cyson o faint porfa (maint a dosbarthiad porfa heterogenaidd) sy'n deillio o'r canol i gyrion sgaffaldiau.

Cais llwyddiannus am Labordy Data Rhwydweithiol yng Nghymru

Mewn cais a gydlynwyd gan DHEW, dewiswyd Iechyd Cyhoeddus Cymru, mewn partneriaeth â Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, Prifysgol Abertawe a Gofal Cymdeithasol Cymru fel un o bum Labordy Data Rhwydweithio ‘The Health Foundation’ i'w sefydlu yn y DU yn 2020. Mae'r astudiaeth achos hon yn edrych ar y siwrnai a gymerwyd gan y partneriaid i sicrhau'r cyllid o £400k.

Cais llwyddiannus am Labordy Data Rhwydweithiol yng Nghymru

Mewn cais a gydlynwyd gan DHEW, dewiswyd Iechyd Cyhoeddus Cymru, mewn partneriaeth â Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, Prifysgol Abertawe a Gofal Cymdeithasol Cymru fel un o bum Labordy Data Rhwydweithio ‘The Health Foundation’ i'w sefydlu yn y DU yn 2020. Mae'r astudiaeth achos hon yn edrych ar y siwrnai a gymerwyd gan y partneriaid i sicrhau'r cyllid o £400k.

Datblygu dosbarthwr cyffuriau therapiwtig diogel

Kaleidoscope yw darparwr mwyaf gwasanaethau cymorth i bobl sy'n defnyddio cyffuriau yng Nghymru. Maent wedi bod yn rhan o weithgor anffurfiol, gan gynnwys aelodau o Ysgol Fferylliaeth Prifysgol Abertawe, a’r Gymdeithas Fferyllol Frenhinol, yn edrych ar heriau ynghylch dosbarthu cyffuriau ar gyfer therapi ac adsefydlu, yn ystod y pandemig COVID-19. 

Tracio RFID yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Mae EIDC wedi gweithio gydag Ysbyty Brenhinol Morgannwg i gynnal peilot yn profi tracio RFID. Mae tagiau goddefol wedi cael eu rhoi ar sganwyr bledren, cadeiriau olwyn a gwelyau rhent ledled yr ysbyty, ynghyd â meddalwedd i roi gwybodaeth amser go-iawn i staff ar ble mae offer.

Fest Cefnogi Tiwb Tracheostomi

Tracheostomi yw un o'r gweithdrefnau a berfformir amlaf yn yr uned gofal dwys (ICU). Ymhlith y rhesymau dros gyflawni gweithdrefn o'r fath mae: mynd i'r afael â rhwystro llwybr anadlu uchaf, gwell hylendid y geg (rheoli secretiad), a'r angen am awyru hirfaith.

Educating RiTTA

Roedd cleifion, gofalwyr a theuluoedd yn aml yn cael trafferth cael gafael ar wybodaeth ddefnyddiol o safon uchel i ategu eu dewisiadau a’u penderfyniadau am eu llesiant emosiynol, seicolegol a chorfforol.

Nodweddu Procolagen Dynol Ailgyfunol

Mae ProColl wedi datblygu dull arloesol o gynhyrchu procolagen dynol ailgyfunol (HPC), gan ei wneud yn fanteisiol yn fasnachol ac yn feddygol dros y cynhyrchion colagen sy'n deillio o anifeiliaid sydd ar gael ar y farchnad ar hyn o bryd.

Y Mullany Fund â ATiC

Mae ATiC, un o'r partneriaid Cyflymu, yn gweithio gyda myfyrwyr i ddysgu am ymchwil profiad defnyddwyr a'r sector gwyddorau bywyd.

Datblygu dyfais cyfathrebu diwifr

Mae MaskComms yn gydweithrediad rhwng diwydiant, iechyd, ac academia sy'n arbenigo mewn dylunio offer gwisgo masgiau i gynorthwyo gweithwyr cyfathrebu proffesiynol yn amgylchedd yr ysbyty.

Trawsnewid Gofal Cleifion trwy Gyfathrebu Ward Gweledol

Mae partneriaid Cyflymu, y Ganolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATiC) ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Chanolfan Technoleg Gofal Iechyd Phrifysgol Abertawe (HTC), yn cydweithredu â Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (CTMUHB) i ddatblygu system arddangos ddigidol ryngweithiol newydd i'w defnyddio ar wardiau mewn pedair o ysbytai’r bwrdd iechyd

Recliners Ltd.

Mae ATiC wedi bod yn gweithio gyda Recliners Ltd sy’n datblygu datrysiadau eistedd ar gyfer y marchnadoedd cartref a gofal iechyd. Roedd y ffocws ar gyfres presennol o gadeiriau addasol, o’r enw “Multicare Plus”.

Cerebra

Yn y DU heddiw mae tua hanner miliwn o blant a phobl ifanc â chyflyrau ar yr ymennydd sy’n arwain at anghenion cymorth meddygol, addysgol a chymdeithasol cymhleth. Mae Cerebra yn elusen sy'n helpu'r plant hyn a'u teuluoedd i ddarganfod bywyd gwell gyda'i gilydd.

Dyfodol theatrau llawdriniaethau cynaliadwy

Mae angen i adeiladau drawsnewid i fod yn amgylcheddau carbon sero. Mae adeiladau ysbytai a theatrau llawdriniaethau yn defnyddio llawer iawn o ynni ac yn cynhyrchu llawer iawn o wastraff. Mae ysbytai’n cynhyrchu mwy na 5 miliwn tunnell o wastraff bob blwyddyn.

Cultech Ltd

Mae Cyflymu yn ategu’r gwaith o ddilysu ac ymestyn gwaith i fodel llygoden Clefyd Alzheimer newydd wedi ei fireinio, drwy ddod ag academyddion ac ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd at ei gilydd gyda’r tîm yn Cultech Ltd.

Trawsnewid Gwasanaethau Gofal Llygaid yng Nghymru

Mae’r galw am wasanaethau gofal llygaid yn cynyddu drwy boblogaeth sy’n heneiddio ac yn cynyddu’r risg sy’n gysylltiedig â chlefydau eraill, yn enwedig diabetes. Mae defnyddio technoleg ddigidol i fynd i’r afael ag anghenion clinigol heb eu diwallu wedi cael amlygrwydd cynyddol mewn iechyd a gofal cymdeithasol, gan sicrhau gwelliannau sylweddol mewn gofal darbodus.

Tystiolaeth manteision iechyd posibl CBD

Mae cwmni Hemp Heros o Abertawe ac Iwerddon yn gweithgynhyrchu cynhyrchion cannabidoil sbectrwm llawn - sy'n fwy adnabyddus fel CBD. Mae'r cwmni'n gweithio'n uniongyrchol gyda ffermwyr cywarch organig ledled Ewrop i sicrhau eu bod yn defnyddio'r deunyddiau crai gorau yn eu hystod o gynhyrchion CBD sy'n cynnwys olewau, rhwbiau a hufenau.

Cydweithrediad rhwng Ecosystem Iechyd Digidol Cymru a Concentric Health

Mae Ecosystem Iechyd Digidol Cymru (EIDC), cydweithrediad rhwng Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, wedi cydweithredu gyda sefydliad newydd technoleg iechyd Cymru sef Concentric Health ar brosiect i ddatblygu ac i ddeall y potensial ar gyfer rhyngwyneb rhaglennu cymwysiadau (APIau) yn y system gofal iechyd yng Nghymru.

Partneriaid Cyflymu yn cydweithredu ar beiriant anadlu bywyd newydd

Gan weithio gyda thîm o feddygon a pheirianwyr o Brifysgol Abertawe Technoleg Gofal Iechyd, mae Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATiC) PCDDS wedi cynllunio peiriant anadlu newydd y gellir ei adeiladu’n gyflym o gydrannau lleol ac – yn hollbwysig – y gellir ei ddefnyddio hyd yn oed gyda chleifion sydd ag achos difrifol o’r coronafeirws.

Deall Manteision Iechyd a Lles Tetradenia Riparia

Mae'r Ganolfan Entreprenuership Affricanaidd yn arbenigo mewn creu darpariaethau ar gyfer pobl o gefndiroedd Affricanaidd. Nod cenhadaeth y cwmni yw mynd i'r afael â thlodi ac anghydraddoldeb yn y gymuned BAME yn Abertawe a ledled Cymru.

Manteision iechyd llaeth geifr kefir

Mae ymchwil parhaus i fanteision iechyd penodol o gymryd probiotigau yn ystod beichiogrwydd. Mae rhai astudiaethau'n honni y gellir defnyddio probiotigau i drin menywod beichiog sydd â vaginosis bacteriol, tra bod eraill yn awgrymu y gallai cymryd probiotigau yn ystod beichiogrwydd leihau'r tebygolrwydd y bydd y babi'n datblygu ecsema.

Datblygu dewis arall i bennu bio-wydnwch ffibrau o waith dyn

Mae Insiwleiddio Knauf yn fusnes gwlân insiwleiddio byd-eang, gwerth miliynau o bunnoedd gyda 40 mlynedd o brofiad, sydd wedi'u lleoli ar draws Ewrop a'r Unol Daleithiau. Maent ymhlith yr enwau sy'n tyfu gyflymaf ac yn fwyaf uchel eu parch mewn insiwleiddio ledled y byd, gan fod â diddordeb mewn helpu cwsmeriaid i ateb y galw cynyddol am effeithlonrwydd ynni a chynaliadwyedd mewn adeiladau. 

Iminosugars a'r System Ymateb Imiwn

Cysylltodd Phyto Quest â Chanolfan Technoleg Gofal Iechyd Prifysgol Abertawe gyda diddordeb mewn darganfod a masnacheiddio siwgrau planhigion sy'n digwydd yn naturiol, a elwir yn iminosugars, fel atchwanegiadau bwyd gyda manteision iechyd niferus.